§ 20. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  20.
Kierownik jednostki wykorzystującej materiały jądrowe do celów niejądrowych:
1)
prowadzi dokumentację tych materiałów zawierającą informacje o ilości posiadanych materiałów jądrowych, ich pochodzeniu, dacie otrzymania, oraz ilości materiałów jądrowych zużytych do produkcji wyrobów z podaniem daty ich zużycia;
2)
umożliwia inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do materiałów jądrowych i wgląd do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, a także udziela im niezbędnych wyjaśnień zgodnie z wymaganiami Protokołu dodatkowego.