§ 18. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  18.
1.
Kierownik jednostki prowadzącej działalność wymienioną w aneksie I do Protokołu dodatkowego informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, o skali tej działalności wykonywanej w poprzednim roku kalendarzowym, podając:
1)
rodzaj wytworzonych lub skompletowanych urządzeń lub wyprodukowanych części urządzeń i materiałów w poprzedzającym roku kalendarzowym oraz ich ilość;
2)
informację o dokonanym w poprzedzającym roku kalendarzowym wywozie urządzeń lub materiałów, o których mowa w pkt 1, do innego miejsca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza to terytorium, z podaniem nazwy i siedziby ich odbiorcy oraz daty wywozu.
2.
Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego i inspektorom MAEA, w ciągu 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, dostęp do budynków, w których urządzenia lub materiały wymienione w aneksie I do Protokołu dodatkowego są wytwarzane lub przechowywane, oraz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących rodzaju i celu działalności jednostki, a także przeznaczenia wytwarzanych materiałów i urządzeń.