§ 17. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  17.
1.
Kierownik jednostki, która zamierza podjąć działania badawczo-rozwojowe związane z jądrowym cyklem paliwowym określone w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tych działań, informację obejmującą:
1)
przedmiot i cel działań;
2)
datę planowanego rozpoczęcia działań;
3)
nazwę i adres jednostki prowadzącej działania;
4)
miejsce prowadzenia działań;
5)
etapy realizacji i planowany termin zakończenia działań;
6)
nazwę i adres jednostki zamawiającej działania;
7)
nazwę i adres jednostki finansującej prowadzenie działań;
8)
przewidywany sposób prowadzenia działań.
2.
Kierownik jednostki, która prowadzi działania badawczo-rozwojowe związane z jądrowym cyklem paliwowym określone w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację dotyczącą tych działań obejmującą rok kalendarzowy poprzedzający przekazanie, z zastrzeżeniem § 21.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje:
1)
przedmiot i cel działań;
2)
datę rozpoczęcia działań;
3)
nazwę i adres jednostki prowadzącej działania;
4)
miejsce prowadzenia działań;
5)
etapy realizacji i termin albo planowany termin zakończenia działań;
6)
nazwę i adres jednostki zamawiającej działania;
7)
nazwę i adres jednostki finansującej prowadzenie działań;
8)
sposób prowadzenia działań.
4.
Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, umożliwiają inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dokonanie kontroli prowadzonej działalności, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, a także udzielają im niezbędnych wyjaśnień zgodnie z wymaganiami Protokołu dodatkowego.