§ 16. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  16.
Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych zajmujący się postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi zawierającymi specjalne materiały rozszczepialne, wobec których MAEA wydała decyzję o zakończeniu ewidencji:
1)
prowadzi dokumentację tych odpadów promieniotwórczych, zawierającą informacje o ilości zawartego w nich plutonu - 239, uranu - 233, uranu wzbogaconego w 20 % i więcej w izotopy uranu - 233 lub uranu - 235, ich koncentracji, postaci fizycznej, sposobie unieszkodliwienia oraz dacie przyjęcia do składowiska i miejscu składowania;
2)
umożliwia inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do zabudowań, pomieszczeń i urządzeń składowiska, wskazuje im miejsca składowania odpadów, o których mowa w pkt 1, zapewnia wgląd do dokumentacji tych odpadów, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia kontroli;
3)
informuje Prezesa Agencji o planowanym przemieszczeniu poza teren składowiska lub o planowanym przerobie odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe wymienione w pkt 1, w terminie co najmniej 180 dni przed rozpoczęciem przemieszczania lub przerobu;
4)
informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, o dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym zmianach w lokalizacji odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe wymienione w pkt 1.