§ 11. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  11.
Wewnątrzzakładowa kontrola, o której mowa w § 10 pkt 1, polega na:
1)
okresowym ustalaniu ilości materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych przez dokonanie dla każdego z rejonów bilansu materiałowego spisu inwentarza tych materiałów, nie rzadziej niż raz do roku w terminie uzgodnionym z Prezesem Agencji;
2)
badaniu danych rachunkowości materiałowej w celu określenia przyczyn i wielkości pomyłek, w tym przypadkowych strat materiału objętego ewidencją oraz wielkości przyjmowanych za ilość niemierzalną dla każdego rodzaju materiału jądrowego;
3)
podejmowaniu działań prowadzących do ograniczenia ilości materiału nierozliczonego do praktycznie osiągalnego minimum;
4)
badaniu obliczonych ilości materiału nierozliczonego z punktu widzenia ich statystycznego znaczenia, z uwzględnieniem granic błędu pomiarowego;
5)
wykonywaniu pomiarów lub określaniu w inny wiarygodny sposób zmian w ilości i składzie izotopowym materiałów jądrowych;
6)
weryfikowaniu informacji o zmianach w ilości materiałów podlegających ewidencji spowodowanych ich transportem;
7)
badaniu przyczyn różnic danych o materiałach podlegających ewidencji w przypadku wystąpienia takich różnic między wysyłającym a odbiorcą;
8)
sprawdzaniu co najmniej raz na rok, czy informacje projektowe obiektu nie uległy zmianie.