§ 1. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki podmiotów, jakie wynikają z wymagań dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych, w tym obowiązki:
1)
kierowników jednostek prowadzących działalność na terenach obiektów;
2)
użytkowników gruntów i zabudowań w miejscach poza terenami obiektów;
3)
przewoźników materiałów jądrowych i pośredników zajmujących się obrotem materiałami jądrowymi;
4)
kierowników składowisk odpadów promieniotwórczych;
5)
kierowników jednostek podejmujących lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową związaną z jądrowym cyklem paliwowym, w dziedzinie technologii jądrowych;
6)
kierowników jednostek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub wykorzystania urządzeń, części urządzeń i materiałów związanych z technologiami jądrowymi;
7)
kierowników jednostek wykorzystujących materiały jądrowe do celów niejądrowych.