[Maksymalna wysokość wynagrodzenia z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego; przyznanie, cofnięcie, wypłata świadczenia... - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 7. - [Maksymalna wysokość wynagrodzenia z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego; przyznanie, cofnięcie, wypłata świadczenia teleinformatycznego] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  7.  [Maksymalna wysokość wynagrodzenia z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego; przyznanie, cofnięcie, wypłata świadczenia teleinformatycznego]
1. 
Wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami albo uposażenia wraz z dodatkami, z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej.
2. 
Świadczenie teleinformatyczne jest przyznawane corocznie na okres realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
3. 
Przyznania i cofnięcia świadczenia teleinformatycznego dokonuje kierownik podmiotu, w którym osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa są zatrudnione albo pełnią służbę jako funkcjonariusze albo żołnierze zawodowi.
4. 
Osoba realizująca zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa traci prawo do przyznanego świadczenia teleinformatycznego w przypadku:
1)
ukarania karą porządkową albo karą dyscyplinarną;
2)
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej co najmniej 2 dni;
3)
stawienia się do pracy albo do pełnienia służby w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem środków odurzających;
4)
spożywania alkoholu lub używania środków odurzających w czasie pracy albo pełnienia służby;
5)
opuszczenia miejsca pracy albo pełnienia służby bez usprawiedliwienia.
5. 
Ponowne ustalenie wysokości świadczenia teleinformatycznego, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie:
1)
okresu 3 miesięcy - w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 5;
2)
okresu 6 miesięcy - w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 3 lub 4.
6. 
Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się za okres:
1)
korzystania z urlopu bezpłatnego;
2)
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy albo w służbie, trwającej krócej niż 2 dni;
3)
usprawiedliwionej nieobecności w pracy albo w służbie, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu okolicznościowego.
7. 
Świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane w terminie płatności wynagrodzenia za pracę albo uposażenia w miesiącu następującym po miesiącu, za który to świadczenie przysługuje, a za grudzień - w tym miesiącu.
8. 
Jeżeli podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia teleinformatycznego nie otrzymał środków finansowych na ten cel, świadczenie może nie zostać wypłacone.
9. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy dotyczące zatrudnienia albo pełnienia służby stosowane w podmiotach, w których osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa są zatrudnione albo pełnią służbę.
10. 
Świadczenia teleinformatycznego nie wlicza się do ustalania wysokości wynagrodzenia na potrzeby obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej lub rentowej, a także nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia rocznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).