Art. 24. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 24. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  24. 
1. 
W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże środki w wysokości do 150,00 mln zł na rachunek Funduszu, ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem.
2. 
Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego może przekazać, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, do dnia 31 grudnia 2022 r. na rachunek Funduszu łącznie środki w wysokości do 100,00 mln zł ze środków z zysku instytutu oraz z funduszu rezerwowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 18.
3. 
Przekazanie środków, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w planie finansowym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego jako odrębną pozycję.