Art. 44. - [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2023 r.
Art.  44.  [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym]

W okresie obowiązywania niniejszej ustawy do lokalizacji autostrad oraz do nabywania nieruchomości pod autostrady nie stosuje się art. 21-37 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. poz. 2571, z późn. zm. 5 ).

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2703, z 2005 r. poz. 1297 i 1440, z 2006 r. poz. 61, z 2007 r. poz. 136 i 666, z 2008 r. poz. 1391, z 2009 r. poz. 11, 101, 720, 877, 966, 1164, 1241 i 1776 oraz z 2011 r. poz. 1321.