Art. 3. - [Sporządzenie pakietów wyborczych oraz ich doręczenie wyborcom; elementy pakietu wyborczego] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  3.  [Sporządzenie pakietów wyborczych oraz ich doręczenie wyborcom; elementy pakietu wyborczego]
1. 
Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695), zwany dalej "operatorem wyznaczonym", zapewnia w przypadku głosowania w kraju, w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przed dniem głosowania, doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy lub pod adres wyborcy wskazany w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).
2. 
Pakiety wyborcze niedoręczone w trybie określonym w ust. 1 są przekazywane gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3. 
W skład pakietu wyborczego wchodzi, w szczególności:
1)
koperta zwrotna;
2)
karta do głosowania;
3)
koperta na kartę do głosowania;
4)
instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5)
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
4. 
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, mając na względzie zapewnienie wyborcom, skutecznego prawa do głosowania.
5. 
Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenie zapewniające autentyczność karty do głosowania.
6. 
Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie "przesyłka wyborcza".
7. 
Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie "koperta na kartę do głosowania".
8. 
Na kopercie zwrotnej i kopercie na kartę do głosowania nie można umieszczać żadnych innych oznaczeń poza wymienionymi w ust. 5-7 oraz art. 53k § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, z zastrzeżeniem ust. 10.
9. 
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.
10. 
Pakiety wyborcze sporządzane są na zlecenie ministra właściwego do spraw aktywów państwowych przez wskazany przez niego podmiot lub podmioty. Niezwłocznie po sporządzeniu pakiety wyborcze są przekazywane operatorowi wyznaczonemu.
11. 
Przepisy ust. 3 oraz ust. 5-8, stosuje się odpowiednio do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą.