Art. 26. - [Spis wyborców] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2024 r. do: 2 maja 2024 r.
Art.  26.  [Spis wyborców]
§  1. 
Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.
§  2. 
Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę jako zadanie zlecone odrębnie na każde zarządzone wybory, z zastrzeżeniem art. 34 § 1 i art. 35 § 1.
§  3. 
Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.
§  4. 
Wyborca może być ujęty tylko w jednym spisie wyborców.
§  5. 
Spis wyborców składa się z:
1)
części A - w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
2)
części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów.
§  6. 
W spisie wyborców, w części A, zamieszcza się dane obywateli polskich w zakresie:
1)
nazwiska;
2)
imienia (imion);
3)
numeru ewidencyjnego PESEL;
4)
adresu zamieszkania.
§  7. 
W spisie wyborców, w części B, zamieszcza się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie:
1)
nazwiska;
2)
imienia (imion);
3)
numeru ewidencyjnego PESEL;
4)
obywatelstwa;
5)
adresu zamieszkania.
§  8. 
W wyborach do rad gmin i w wyborach wójtów przepis § 7 stosuje się odpowiednio również do obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  9. 
Spis wyborców sporządza się nie później niż w drugim dniu przed dniem wyborów w dwóch egzemplarzach w formie wydruku, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Po upływie trzeciego dnia przed dniem wyborów spis sporządzany w Centralnym Rejestrze Wyborców sporządza się według stanu na trzeci dzień przed dniem wyborów.
§  10. 
Od 44 dnia przed dniem wyborów w Centralnym Rejestrze Wyborców generuje się w sposób automatyczny, jednak nie częściej niż raz na dobę, spisy wyborców dla każdego obwodu głosowania w formie elektronicznej, które są udostępniane gminom przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
§  11. 
W przypadku gdy z przyczyn technicznych gmina nie ma możliwości sporządzenia spisu wyborców zgodnie z § 9 do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone, wykorzystuje się ostatnio udostępniony spis zgodnie z § 10.
§  12. 
Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.