Art. 20. - [Uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego; zmiana terminu wyborów w przypadku ogłoszenia stanu epidemii] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  20.  [Uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego; zmiana terminu wyborów w przypadku ogłoszenia stanu epidemii]
1. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
2. 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych na podstawie niniejszej ustawy art. 289 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy nie stosuje się. Jeśli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii, Marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów określonego w wydanym wcześniej postanowieniu. Nowy termin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określony przez Marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.