Art. 13. - [Uzupełniające stosowanie do gminnych obwodowych komisji wyborczych przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących obwodowych komisji wyborczych] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  13.  [Uzupełniające stosowanie do gminnych obwodowych komisji wyborczych przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących obwodowych komisji wyborczych]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do spraw związanych w szczególności z powołaniem, rozwiązaniem, wygaśnięciem członkostwa, dietami dla członków, działaniem, w tym zadaniami gminnej obwodowej komisji wyborczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8, dotyczące obwodowych komisji wyborczych.