[Procedura głosowania korespondencyjnego] - Art. 8. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 8. - [Procedura głosowania korespondencyjnego] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  8.  [Procedura głosowania korespondencyjnego]
1. 
Na formularzu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, umieszcza się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.
2. 
Wyborca głosujący korespondencyjnie, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, a za granicą - adres właściwego konsula. Wyborca:
1)
w przypadku głosowania w kraju - najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy - w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy - nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
2)
w przypadku głosowania za granicą - na własny koszt przesyła do właściwego konsula.
3. 
Wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego, wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, adresuje kopertę zwrotną wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi operatora wyznaczonego albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.
4. 
Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe zapewnia odpowiednią liczbę nadawczych skrzynek na terenie każdej gminy. Odpowiednią liczbę nadawczych skrzynek wyznacza iloraz liczby wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego na terenie danej gminy i liczby 750, zaokrąglony w górę.
5. 
Jeżeli w danym okręgu konsularnym lub jego części nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwego konsula, konsul podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 6 pkt 2 nie stosuje się.
6. 
Wyborca może najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:
1)
w przypadku głosowania w kraju - do właściwego urzędu gminy;
2)
w przypadku głosowania za granicą - do właściwego konsula.
7. 
Jeżeli w danym okręgu konsularnym lub jego części nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej, konsul podaje tę informację, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców w okręgu konsularnym. W takim przypadku przepisu ust. 9 nie stosuje się.
8. 
Koperty zwrotne dostarczane są przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania. W przypadku głosowania za granicą konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
9. 
Wyborca może w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
10. 
Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.