[Przedmiot regulacji; uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego] - Art. 1. - Szczególne zasady organizacji wyborów... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji; uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu wyborczego]
1. 
Ustawa określa zasady i tryb organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).