[Zbiorcza informacja o wydatkach związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywanych z budżetu państwa] - Art. 25.... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 25. - [Zbiorcza informacja o wydatkach związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywanych z budżetu państwa] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  25.  [Zbiorcza informacja o wydatkach związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów pokrywanych z budżetu państwa]
1. 
Szef Krajowego Biura Wyborczego sporządza jedną informację o wydatkach, o których mowa w art. 124 § 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, dotyczącą łącznie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, Szef Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w terminie 5 miesięcy od dnia wyborów zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie.