[Zasady pokrywania i przekazywania środków finansowych na wybory] - Art. 124. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 124. - [Zasady pokrywania i przekazywania środków finansowych na wybory] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  124.  [Zasady pokrywania i przekazywania środków finansowych na wybory]
§  1. 
Z budżetu państwa pokrywane są wydatki związane z:
1)
zadaniami Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego przewidzianymi w kodeksie;
2)
zadaniami komisarzy wyborczych i komisji wyborczych niższego stopnia oraz zapewnieniem ich obsługi przez wyznaczone do tych celów organy i jednostki organizacyjne;
3)
zadaniami organów administracji rządowej oraz podległych im urzędów centralnych i jednostek organizacyjnych, a także innych organów państwowych;
4)
zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego;
5)
refundacją wydatków, o których mowa w art. 154 § 6;
6)
zadaniami zleconymi archiwom państwowym;
7)
zadaniami urzędników wyborczych.
§  2. 
Środki finansowe na zadania zlecone wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane w terminach umożliwiających ich wykonywanie.
§  3. 
Informację o wydatkach, o których mowa w § 1 pkt 1-4, Szef Krajowego Biura Wyborczego podaje do publicznej wiadomości w terminie 5 miesięcy od dnia wyborów.
§  4. 
Zasady planowania finansowego oraz realizacji wydatków, o których mowa w § 1 i 2, a także sprawozdawczości finansowej określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
§  5. 
W budżecie państwa zapewnia się ponadto corocznie w części Rezerwy celowe środki na przeprowadzenie wyborów przedterminowych i uzupełniających.
§  6. 
Dysponentem środków finansowych, o których mowa w § 1, jest Szef Krajowego Biura Wyborczego.