[Skład obwodowej komisji wyborczej] - Art. 20. - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 20. - [Skład obwodowej komisji wyborczej] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  20.  [Skład obwodowej komisji wyborczej]
1. 
Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.
2. 
Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.
4. 
Jeżeli dwie lub więcej obwodowych komisji wyborczych ma siedzibę w tym samym lokalu lub budynku, komisarz wyborczy może połączyć obwody głosowania, dla których utworzono te komisje i powołać dla nich wspólną obwodową komisję wyborczą. Przepisu art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy nie stosuje się.