Rakowska-Trela Anna, Karciarz Mateusz, Przygotowanie lokalu wyborczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Przygotowanie lokalu wyborczego

1.Wstęp

Lokal wyborczy to miejsce głosowania i liczenia głosów wyjętych z urny po jego zakończeniu, a więc ustalania wyników głosowania w obwodzie. To także miejsce pracy obwodowej komisji wyborczej. Właściwe przygotowanie lokalu wyborczego jest więc konieczne dla zapewnienia sprawności przeprowadzenia głosowania i – szerzej – wyborów, ale także dla zagwarantowania przestrzegania konstytucyjnych zasad prawa wyborczego, w tym przede wszystkim zasady tajności głosowania i powszechności wyborów. Przez właściwy lokal wyborczy należy również rozumieć taki lokal, do którego zapewniono wyborcom (nie tylko tym z niepełnosprawnościami czy o ograniczonej sprawności ruchowej) możliwość sprawnego dotarcia.

2.Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie lokalu wyborczego

Za techniczno-organizacyjną stronę przygotowania lokali wyborczych odpowiada wójt (burmistrz, prezydent miasta). Kodeks wyborczy przewiduje także w tym zakresie pewne niewielkie obowiązki dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Nowelizacja ustawyz 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy – dalej k.w.,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX