[Skład obwodowej komisji wyborczej w czasie głosowania i ustalania wyników wyborów w obwodzie] - Art. 10. - Szczególne zasady... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 10. - [Skład obwodowej komisji wyborczej w czasie głosowania i ustalania wyników wyborów w obwodzie] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  10.  [Skład obwodowej komisji wyborczej w czasie głosowania i ustalania wyników wyborów w obwodzie]
1. 
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie 3 osób - co najmniej 2 członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
2. 
Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.