Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 23 lipca 2020 r.
Art.  7d.  51 [Podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej innym osobom]

 Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19.

51 Art. 7d dodany przez art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.