Zasady przekazywania przez świadczeniodawców do SIM danych o zdarzeniach medycznych - OpenLEX

Siwiec Maciej, Zasady przekazywania przez świadczeniodawców do SIM danych o zdarzeniach medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Zasady przekazywania przez świadczeniodawców do SIM danych o zdarzeniach medycznych

Niniejszy artykuł ma na celu możliwie zwięzłe przedstawienie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej – dalej r.z.d.z.m. Wiele informacji przedstawionych zostało skrótowo i może nie być przejrzysta bez sięgnięcia do samej treści przepisów. Część kwestii była wskazywana jako niejasna już na etapie prac legislacyjnych i należy spodziewać się, że dopiero praktyka wskaże, jak powinny one być rozumiane. Opublikowaną w 31 sierpnia 2020 r. ustawą z 14.08.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu w art. 56 o systemie informacji w ochronie zdrowia dodano ust. 2a zgodnie z którym Usługodawcy będą zobowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX