[Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - brak konieczności wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, forma... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zzzzza. - [Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - brak konieczności wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, forma elektroniczna zgłoszeń i wniosków] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 23 sierpnia 2023 r.
Art.  15zzzzza.  74 [Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - brak konieczności wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, forma elektroniczna zgłoszeń i wniosków]
1. 
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów zadania w zakresie kontroli urzędowej i innych czynności urzędowych przekazane jednostkom certyfikującym zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370) mogą być prowadzone przez osoby, które nie zostały wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy.
2. 
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się złożenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, oraz wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 2 tej ustawy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.
74 Art. 15zzzzza zmieniony przez art. 35 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1370) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.