Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Ustawa reguluje:

1)
szczególne zasady rozliczania z niektórymi odbiorcami końcowymi energii elektrycznej;
2)
zasady i tryb ustalania wysokości cen energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych do ich stosowania oraz właściwość organów w tych sprawach;
3)
zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych, w tym z tytułu stosowania upustu za obniżenie zużycia energii elektrycznej przez odbiorców uprawnionych do jego otrzymania, oraz właściwość organów w tych sprawach;
4)
zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatku w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, zwanego dalej "dodatkiem elektrycznym", oraz właściwość organów w tych sprawach;
5)
zasady realizacji celu w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
odbiorca uprawniony - odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a)
gospodarstw domowych,
b)
pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c)
lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d)
mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e)
domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,
f)
oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g)
zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h)
węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i)
garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
j)
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
2)
podmiot uprawniony - przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;
3)
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne;
4)
punkt poboru energii - punkt pomiarowy, o którym mowa w art. 3 pkt 67 ustawy - Prawo energetyczne;
5)
sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne;
6)
umowa z gwarancją stałej ceny - umowa zawarta przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną z odbiorcą uprawnionym, w której przedsiębiorstwo to zobowiązuje się do utrzymania niezmiennej ceny energii elektrycznej przez określony w umowie okres.