Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa reguluje:

1)
szczególne zasady rozliczania z niektórymi odbiorcami końcowymi energii elektrycznej;
2)
zasady i tryb ustalania wysokości cen energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych do ich stosowania oraz właściwość organów w tych sprawach;
3)
zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych, w tym z tytułu stosowania upustu za obniżenie zużycia energii elektrycznej przez odbiorców uprawnionych do jego otrzymania, oraz właściwość organów w tych sprawach;
4)
zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatku w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, zwanego dalej "dodatkiem elektrycznym", oraz właściwość organów w tych sprawach;
5)
zasady realizacji celu w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.