[Czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów. Opłaty za czynności] - Art. 8. - Systemy oceny zgodności i nadzoru... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów. Opłaty za czynności] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  8.  [Czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów. Opłaty za czynności]
1. 
Podczas przeprowadzania oceny zgodności wyrób poddaje się:
1)
badaniom przez:
a)
producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy,
b)
akredytowaną jednostkę własną, jeżeli jest dopuszczone przeprowadzenie badań przez taką jednostkę,
c)
jednostkę notyfikowaną, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy;
2)
sprawdzeniu zgodności z wymaganiami - przez jednostkę notyfikowaną, lub
3)
certyfikacji - przez jednostkę notyfikowaną.
2. 
Pozytywny wynik oceny zgodności przeprowadzanej przez jednostkę notyfikowaną stanowi podstawę do wydania certyfikatu.
3. 
Za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów przeprowadzaną przez jednostki notyfikowane oceniające zgodność pobiera się opłaty.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem okoliczności, że stawki tych opłat powinny zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia oraz zasady minimalizowania ingerencji w procesy rynkowe.