Sposób ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów. - Dz.U.2016.1373 - OpenLEX

Sposób ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1373

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542 i 1228) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów przeprowadzaną przez jednostki notyfikowane.
1.
Podstawę do ustalenia opłat za czynności, o których mowa w § 1, stanowią:
1)
rodzaj wykonywanej czynności;
2)
stopień skomplikowania wykonywanej czynności;
3)
koszt pracy osób wykonujących czynności związane z obowiązkową oceną zgodności;
4)
koszt czynności organizacyjno-administracyjnych jednostki notyfikowanej.
2.
Przy ustalaniu opłat za czynności, o których mowa w § 1, uwzględnia się koszty poszczególnych etapów tych czynności.
3.
Na sumę kosztów czynności, o których mowa w § 1, mogą składać się koszty:
1)
formalnego rozpatrzenia wniosku, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku;
2)
przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych procesu wytwarzania wyrobu;
3)
przeprowadzenia oceny zgodności;
4)
wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań;
5)
sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.
Opłaty ustalone w sposób określony w § 2 uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
1.
Opłaty są udostępniane w cennikach.
2.
Ustalenie nowej wysokości opłat może nastąpić nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
Opłaty ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być zmienione nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ustalenia tych opłat.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).
2 Zakres spraw regulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz. U. poz. 711), które utraciło moc z dniem 21 lipca 2016 r. zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542 i 1228).