Art. 23. - [Ochrona informacji niejawnych] - Świadek koronny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1197 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2016 r.
Art.  23.  [Ochrona informacji niejawnych]

Ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych podlegają:

1)
przebieg i treść czynności, o których mowa w art. 3, 5 i 5a, do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego;
2)
okoliczności dotyczące ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 14-20.