Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.15.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 marca 1967 r.
w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem (Dz. U. Nr 14, poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1. Strefę ochronną ustanawia się dla poszczególnych zakładów lub kompleksów zakładów wydalających substancje (wyziewy) zanieczyszczające powietrze atmosferyczne, jeżeli te substancje (wyziewy) w otoczeniu zakładu lub kompleksu zakładów spowodują przekroczenie dopuszczalnych stężeń.
§  2. Szerokość strefy ochronnej dla poszczególnych kategorii zakładów lub kompleksów zakładów w zależności od rodzaju produkcji oraz zasady zaliczania zakładów do poszczególnych kategorii określi Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministrami Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  3.
1. Zagospodarowanie terenu strefy ochronnej lub jego części polega na uprawie odpowiednich roślin, zakrzewianiu lub zadrzewianiu.
2. Na terenie strefy ochronnej nie mogą być lokalizowane domy mieszkalne, internaty, szpitale, żłobki, przedszkola i inne obiekty przeznaczone do stałego przebywania ludzi i nie związane bezpośrednio z produkcją lub usługami zakładu.
3. Dopuszcza się na czas określony, a w wypadkach technicznie lub gospodarczo szczególnie uzasadnionych - na czas nieokreślony pozostawienie na terenie strefy ochronnej obiektów, o których mowa w ust. 2, jeżeli w czasie ustanawiania strefy ochronnej obiekty te znajdują się na jej terenie.
§  4.
1. Decyzję dla poszczególnego zakładu lub kompleksu zakładów ustanawiającą strefę ochronną oraz ustalającą sposób jej zagospodarowania i okres, o którym mowa w § 3 ust. 3, wydaje - z uwzględnieniem ogólnych warunków lokalnych - organ miejscowego planowania przestrzennego, właściwy do ustalania lokalizacji szczegółowej zakładów na danym terenie, w porozumieniu z właściwym wojewódzkim (miasta wyłączonego z województwa) państwowym inspektorem sanitarnym i właściwym organem do spraw ochrony powietrza prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
2. Jeżeli zakład lub kompleks zakładów położony jest na terenie wiejskim lub zalesionym albo jeżeli zanieczyszczenie wydalane przez zakład lub kompleks zakładów położonych na terenie miasta lub osiedla może oddziaływać na tereny wiejskie lub zalesione, decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się ponadto odpowiednio w porozumieniu z organem do spraw rolnych i leśnych prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub z właściwym okręgowym zarządem lasów państwowych.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej oraz Ministrom Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.