§ 2. - Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.16.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1980 r.
§  2.
1.
Czas pracy pracowników, o których mowa w § 1, może być przedłużony w poszczególnych dniach do 12 godzin na dobę przez zastąpienie norm czasu pracy, określonych w art. 129 § 1 Kodeksu pracy, równoważnymi normami czasu pracy.
2.
Przez równoważne normy czasu pracy rozumie się przedłużony w poszczególnych dniach wymiar czasu pracy, który zostaje wyrównany skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy, z tym że w okresie rozliczeniowym czas ten nie może przekraczać liczby godzin wynikającej z pomnożenia 8 godzin (w sobotę albo wyznaczony w zamian niej inny dzień - 6 godzin) przez liczbę kalendarzowych dni roboczych.
3.
Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
4.
W Aeroklubie PRL okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3, może być przedłużony do 6 miesięcy w sezonie szkoleniowo-sportowym.