Stopnie trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposób ich oznaczania. - Dz.U.2011.295.1752 - OpenLEX

Stopnie trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposób ich oznaczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1752

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa stopnie trudności dla narciarskich tras biegowych, zjazdowych i nartostrad oraz sposób ich oznaczania.
1.
Określa się następujące stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych i nartostrad:
1)
A - łatwe - o średnim nachyleniu do 21% (12°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 30% (17°);
2)
B - trudne - o średnim nachyleniu do 29% (16°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 40% (22°);
3)
C - bardzo trudne - o średnim nachyleniu powyżej 29% (16°) i maksymalnym stopniu nachylenia powyżej 40% (22°).
2.
Przy ocenie stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrady bierze się pod uwagę ukształtowanie terenu, zalesienie, zabudowania oraz inne obiekty znajdujące się w bezpośredniej bliskości trasy.
1.
Określa się następujące stopnie trudności dla narciarskich tras biegowych:
1)
A - łatwe - o maksymalnym stopniu nachylenia w profilu podłużnym do 10%, maksymalnej długości do 10 km lub o maksymalnej różnicy poziomów na 1 km trasy do 40 m, nieposiadające odcinków z trudnymi podejściami i zjazdami oraz nachylenia poprzecznego;
2)
B - trudne - o maksymalnym stopniu nachylenia w profilu podłużnym do 20%, o maksymalnej długości do 20 km lub o maksymalnej różnicy poziomów na 1 km trasy do 80 m, posiadające niezbyt liczne odcinki z trudnymi podejściami i zjazdami;
3)
C - bardzo trudne - o maksymalnym stopniu nachylenia w profilu podłużnym powyżej 20%, o długości powyżej 20 km lub o maksymalnej różnicy poziomów na 1 km trasy powyżej 80 m, posiadające liczne odcinki z trudnymi podejściami i zjazdami.
2.
W przypadku gdy którykolwiek z parametrów danej narciarskiej trasy biegowej odpowiada parametrowi z wyższego stopnia trudności, narciarską trasę biegową kwalifikuje się według wyższego stopnia trudności.
Stopień trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oznacza się kolorem:
1)
niebieskim - trasy o stopniu trudności A;
2)
czerwonym - trasy o stopniu trudności B;
3)
czarnym - trasy o stopniu trudności C.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.2)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358), które traci moc w zakresie dotyczącym stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.