[Stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad] - Art. 34. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  34.  [Stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad]
1. 
Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim oznacza stopień trudności narciarskiej trasy zjazdowej, biegowej oraz nartostrady.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, stopnie trudności dla narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oraz sposób ich oznaczania, mając na uwadze czytelność oznaczeń i bezpieczeństwo osób korzystających z tych tras i nartostrad.