Rozdział 4 - Przepis końcowy - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.76.726

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  30.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.