Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej... - Dz.U.2004.76.726 - OpenLEX

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.76.726

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

- w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa, zwanego dalej "postępowaniem".

§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "detektywie" - oznacza to osobę posiadającą licencję, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).
§  3.
1.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm. 2 ), zwany dalej "organem prowadzącym postępowanie".
2.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
§  4.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu detektywa.
§  5.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Staż adaptacyjny

§  6.
1.
Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wskazuje przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, u którego zamierza odbywać staż adaptacyjny, zwanego dalej "przedsiębiorcą".
2.
Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, dołącza dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do nawiązania z nim stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
3.
W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, na podstawie postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, otrzymanego od wnioskodawcy, przedsiębiorca określa w szczególności:
1)
rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;
2)
termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;
3)
okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny z wnioskodawcą;
4)
informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy do wykonywania;
5)
koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.
4.
Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.
§  7.
1.
Postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa długość i program stażu adaptacyjnego, zwany dalej "programem".
2.
Program i długość stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie ustala dla wnioskodawcy na podstawie:
1)
dokumentów poświadczających okres pracy zawodowej, świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje i nabyte umiejętności;
2)
okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu detektywa wykonywanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
3.
Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o sposobie prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego.
§  8.
1.
Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą.
2.
Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.
§  9.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem pod nadzorem detektywa, zwanego dalej "opiekunem", którego wyznacza dla danego wnioskodawcy przedsiębiorca.
2.
Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:
1)
określa bieżące zadania do wykonania przez wnioskodawcę;
2)
na bieżąco kontroluje realizację powierzonych zadań;
3)
dokonuje na piśmie okresowej oceny realizacji powierzonych wnioskodawcy zadań.
3.
Zmiana opiekuna w trakcie stażu adaptacyjnego może nastąpić w szczególności z powodu:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;
2)
umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego;
3)
umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.
§  10.
W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:
1)
przestrzega porządku organizacyjno-prawnego przedsiębiorcy;
2)
realizuje program;
3)
prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.
§  11.
1.
Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:
1)
kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;
2)
kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego;
3)
kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;
4)
bezpośrednią obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę;
5)
kontrolę postępów w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu detektywa;
6)
gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.
2.
Organ prowadzący postępowanie wyznacza swojego przedstawiciela do wykonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w ust. 1. O wyznaczonej osobie organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę i przedsiębiorcę.
3.
Przedstawiciel organu prowadzącego postępowanie sporządza na piśmie sprawozdanie zawierające wnioski wynikające z przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1.
§  12.
1.
Oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwanej dalej "oceną", nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego, dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie.
2.
Zespół składa się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu.
3.
Zespół dokonuje oceny na podstawie:
1)
dziennika stażu adaptacyjnego;
2)
opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;
3)
opinii przedsiębiorcy o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu detektywa;
4)
sprawozdania, o którym mowa w § 11 ust. 3.
4.
Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół, w którym przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie wniosek o zaliczenie albo niezaliczenie stażu adaptacyjnego wraz z uzasadnieniem.
5.
Ocenę zespół przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie trzech dni od dnia jej sporządzenia.
§  13.
1.
Wyliczenia kosztów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 5, dokonuje każdorazowo przedsiębiorca stosownie do programu i długości stażu adaptacyjnego, uwzględniając w szczególności wydatki na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu.
2.
Wnioskodawca uiszcza koszty, wyliczone przez przedsiębiorcę, w równych ratach miesięcznych płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bieżący przedsiębiorcy, u którego odbywa staż adaptacyjny.
§  14.
1.
W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, dwóch lat.
2.
Do przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6-13.
§  15.
Organ prowadzący postępowanie zalicza, przedłuża albo nie zalicza stażu adaptacyjnego.

Test umiejętności

§  16.
1.
Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej "testem", organ prowadzący postępowanie wyznacza dwa razy do roku.
2.
Terminy przeprowadzania testu podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§  17.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§  18.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustala dla wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:
1)
programu kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy;
2)
zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu detektywa;
4)
okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie detektywa w państwie wnioskodawcy;
5)
okresu stażu niezbędnego do wykonywania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
§  19.
1.
Wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu, w szczególności powołania zespołu egzaminacyjnego, wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego, wynajęcia sali, druku pytań egzaminacyjnych oraz innych kosztów organizacyjno-technicznych egzaminu, dokonuje każdorazowo organ prowadzący postępowanie, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone z tytułu egzaminowania osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa.
2.
Wnioskodawca uiszcza koszty w postaci jednorazowej opłaty, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu na rachunek bieżący organu prowadzącego postępowanie - subkonto dochodów.
§  20.
1.
Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o miejscu i terminie przeprowadzenia testu, o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności, o którym mowa w § 18, oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
2.
Termin przeprowadzenia testu może ulec przesunięciu na umotywowaną prośbę wnioskodawcy.
§  21.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 19 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.
§  22.
1.
Test składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Część pisemna testu obejmuje nie więcej niż 80 pytań.
3.
Część ustna testu polega na wypowiedzi ustnej na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw pytań, składający się nie więcej niż z 10 pytań.
4.
Łączny czas trwania obu części testu nie może przekraczać 210 minut.
§  23.
1.
Każde z pytań w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Co najmniej 60 % pytań zawiera jedną odpowiedź prawidłową.
2.
Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktu należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi.
3.
W części ustnej każda z odpowiedzi jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.
4.
Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.
5.
Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.
§  24.
1.
Organ prowadzący postępowanie powołuje zespół egzaminacyjny składający się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie związanym z problematyką objętą testem.
2.
Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:
1)
przygotowanie testu;
2)
przeprowadzenie testu;
3)
dokonanie oceny testu.
§  25.
Ocena testu jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia jego przeprowadzenia.
§  26.
Z przeprowadzenia testu niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 25, zespół egzaminacyjny sporządza protokół zawierający w szczególności:
1)
wskazanie wnioskodawcy;
2)
skład zespołu egzaminacyjnego;
3)
wynik testu;
4)
podpisy członków zespołu egzaminacyjnego.
§  27.
Wynik testu zespół egzaminacyjny przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie trzech dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 26.
§  28.
1.
Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.
2.
Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionych przyczyn.
3.
W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionych przyczyn organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu.
4.
Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.
5.
W przypadku negatywnego wyniku testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.
§  29.
Do powtórnego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 16-28.

Przepis końcowy

§  30.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624.