Rozdział 2 - Staż adaptacyjny - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.76.726

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  2

Staż adaptacyjny

§  6.
1.
Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wskazuje przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, u którego zamierza odbywać staż adaptacyjny, zwanego dalej "przedsiębiorcą".
2.
Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, dołącza dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do nawiązania z nim stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
3.
W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, na podstawie postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, otrzymanego od wnioskodawcy, przedsiębiorca określa w szczególności:
1)
rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;
2)
termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;
3)
okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny z wnioskodawcą;
4)
informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy do wykonywania;
5)
koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.
4.
Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.
§  7.
1.
Postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa długość i program stażu adaptacyjnego, zwany dalej "programem".
2.
Program i długość stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie ustala dla wnioskodawcy na podstawie:
1)
dokumentów poświadczających okres pracy zawodowej, świadectw, dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje i nabyte umiejętności;
2)
okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
różnic wynikających ze specyfiki zawodu detektywa wykonywanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
3.
Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę o sposobie prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego.
§  8.
1.
Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą.
2.
Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.
§  9.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem pod nadzorem detektywa, zwanego dalej "opiekunem", którego wyznacza dla danego wnioskodawcy przedsiębiorca.
2.
Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:
1)
określa bieżące zadania do wykonania przez wnioskodawcę;
2)
na bieżąco kontroluje realizację powierzonych zadań;
3)
dokonuje na piśmie okresowej oceny realizacji powierzonych wnioskodawcy zadań.
3.
Zmiana opiekuna w trakcie stażu adaptacyjnego może nastąpić w szczególności z powodu:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;
2)
umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego;
3)
umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego.
4.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.
§  10.
W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:
1)
przestrzega porządku organizacyjno-prawnego przedsiębiorcy;
2)
realizuje program;
3)
prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.
§  11.
1.
Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:
1)
kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;
2)
kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego;
3)
kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;
4)
bezpośrednią obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę;
5)
kontrolę postępów w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu detektywa;
6)
gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.
2.
Organ prowadzący postępowanie wyznacza swojego przedstawiciela do wykonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w ust. 1. O wyznaczonej osobie organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę i przedsiębiorcę.
3.
Przedstawiciel organu prowadzącego postępowanie sporządza na piśmie sprawozdanie zawierające wnioski wynikające z przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1.
§  12.
1.
Oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwanej dalej "oceną", nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego, dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie.
2.
Zespół składa się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu.
3.
Zespół dokonuje oceny na podstawie:
1)
dziennika stażu adaptacyjnego;
2)
opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;
3)
opinii przedsiębiorcy o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu detektywa;
4)
sprawozdania, o którym mowa w § 11 ust. 3.
4.
Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół, w którym przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie wniosek o zaliczenie albo niezaliczenie stażu adaptacyjnego wraz z uzasadnieniem.
5.
Ocenę zespół przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie trzech dni od dnia jej sporządzenia.
§  13.
1.
Wyliczenia kosztów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 5, dokonuje każdorazowo przedsiębiorca stosownie do programu i długości stażu adaptacyjnego, uwzględniając w szczególności wydatki na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu.
2.
Wnioskodawca uiszcza koszty, wyliczone przez przedsiębiorcę, w równych ratach miesięcznych płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bieżący przedsiębiorcy, u którego odbywa staż adaptacyjny.
§  14.
1.
W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, dwóch lat.
2.
Do przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6-13.
§  15.
Organ prowadzący postępowanie zalicza, przedłuża albo nie zalicza stażu adaptacyjnego.