Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej... - Dz.U.2004.89.862 - OpenLEX

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.89.862

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu bez bliższego określenia mowa jest o:
1)
ustawie - oznacza to ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
2)
stażu adaptacyjnym - oznacza to staż, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy;
3)
teście umiejętności - oznacza to test, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy;
4)
działach administracji rządowej - oznacza to działy określone w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624);
5)
stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - oznacza to strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);
6)
postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji - oznacza to postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy;
7)
wnioskodawcy - oznacza to wnioskodawcę w rozumieniu ustawy;
8)
organie prowadzącym postępowanie - oznacza to ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej;
9)
zawodach regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego - oznacza to zawody regulowane w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalizacji: obiekty budowlane gospodarki wodnej i obiekty budowlane melioracji wodnej.
§  3.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się dla poszczególnych zawodów regulowanych z zagadnień związanych z gospodarką zasobami wodnymi w dziedzinie budownictwa wodnego.
§  4.
1.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzi się zgodnie z postanowieniem zobowiązującym do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności wydanym w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.
2.
W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie ustala program stażu oraz określa czas trwania stażu.
3.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
§  5.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje odpowiednio jednostce, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, albo jednostce przygotowującej i przeprowadzającej test umiejętności, postanowienie, o którym mowa w § 4 ust. 1, wraz z kopią materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie uznania kwalifikacji, zawierającego informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu, w części o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy. Przekazanie może być dokonane również w formie elektronicznej.
§  6.
Organ prowadzący postępowanie, na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej upowszechnia informacje o wymogach kwalifikacyjnych w tych zawodach, informacje o kształceniu w tym zakresie, wykazy literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymogów, przykłady testów umiejętności dla wybranych zakresów, a także jednostki, w których mogą być odbywane staże adaptacyjne, oraz wnioski z odbytych staży adaptacyjnych - z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

Staż adaptacyjny

§  7.
1.
Staż adaptacyjny może odbywać się w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej i innych jednostkach organizacyjnych właściwych ze względu na rodzaj zawodu regulowanego, którego dotyczy postępowanie, zwanych dalej "jednostkami", wskazanych w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej raz do roku w terminie do dnia 15 grudnia na rok następny wykaz jednostek, w których wnioskodawcy mogą odbywać staż adaptacyjny.
3.
W postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wskazuje się odpowiednią jednostkę spośród jednostek umieszczonych w wykazie, o którym mowa w ust. 2. W przypadku braku takich jednostek, odpowiednią jednostkę wskazuje organ prowadzący postępowanie.
4.
Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 3, może wskazać jednostkę, która jest gotowa nawiązać stosunek prawny, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy, w celu odbycia przez niego stażu adaptacyjnego.
5.
Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dołącza dokument zawierający zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku prawnego.
6.
W dokumencie, o którym mowa w ust. 5, jednostka określi:
1)
rodzaj stosunku prawnego;
2)
termin nawiązania stosunku prawnego;
3)
okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;
4)
informację o obowiązkach, których wykonanie powierzy wnioskodawcy;
5)
koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.
§  8.
1.
Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje jednostka, w której staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem programu i czasu trwania stażu, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych związanych ze stażem.
2.
Wnioskodawca nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu adaptacyjnego wpłaca 50 % kwoty opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę, w której staż adaptacyjny ma być odbywany. Pozostałą część kwoty opłaty wnioskodawca wpłaca nie później niż ostatniego dnia odbywania stażu.
§  9.
W celu odbycia stażu adaptacyjnego w jednostce, w której ma odbywać się staż adaptacyjny, wnioskodawca jest zatrudniany w ramach stosunku pracy lub odbywa staż na podstawie umowy cywilnoprawnej, bez wynagrodzenia albo za wynagrodzeniem - na warunkach określonych między wnioskodawcą a jednostką.
§  10.
1.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy w dziedzinie budownictwa wodnego, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca.
2.
Opiekuna stażu, na cały okres odbywania stażu adaptacyjnego, wyznacza kierownik jednostki, w której jest odbywany staż adaptacyjny, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zmiana opiekuna stażu może nastąpić z powodu:
1)
braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru;
2)
umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
3)
umotywowanej prośby opiekuna stażu złożonej nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.
4.
Zmiany opiekuna stażu dokonuje kierownik jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany.
5.
Kierownik jednostki informuje organ prowadzący postępowanie i wnioskodawcę o zmianie opiekuna stażu.
§  11.
Program stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, jest przygotowywany dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po szczegółowej analizie kwalifikacji wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego.
§  12.
W programie stażu adaptacyjnego uwzględnia się:
1)
dotychczasowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy i wymagania stawiane pracownikom sektora budownictwa wodnego w zakresie, w jakim prowadzone jest postępowanie;
2)
metody sprawowania nadzoru nad gospodarką wodną;
3)
nowe narzędzia i metodologie inżynierii wodnej stosowane w dziedzinach aktywności człowieka;
4)
potrzeby poznania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania jednostki, do pracy, w której mają zostać uznane kwalifikacje wnioskodawcy;
5)
potrzeby uczestniczenia przez wnioskodawcę w procesie popularyzacji wiedzy o gospodarce wodnej, prowadzonym przez daną jednostkę.
§  13.
Program stażu powinien przewidywać w szczególności:
1)
uczestnictwo w charakterze obserwatora w odpowiednich pracach wykonawczych i nadzorujących prowadzonych w jednostce przez opiekuna stażu lub innych pracowników sektora budownictwa wodnego;
2)
samodzielne prowadzenie prac wykonawczych i nadzorujących związanych z gospodarką zasobami wodnymi;
3)
uczestnictwo w innych pracach i rodzajach działalności jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany.
§  14.
1.
Na wniosek wnioskodawcy złożony w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji staż adaptacyjny może być przedłużony przez organ prowadzący postępowanie.
2.
Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu, po zapoznaniu się z opinią kierownika jednostki, w której odbywa się staż adaptacyjny.
§  15.
Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie określonym w postanowieniu lub w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z jednostką. Kierownik jednostki informuje organ prowadzący postępowanie o rozpoczęciu stażu adaptacyjnego.
§  16.
1.
Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki, w której wnioskodawca odbywa staż.
2.
Opiekun stażu informuje kierownika jednostki, w której wnioskodawca odbywa staż, o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z zatwierdzonego programu stażu.
§  17.
1.
Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.
2.
Ocena stażu adaptacyjnego jest dokonywana w formie raportu opiekuna stażu i wniosków kierownika jednostki, w której staż adaptacyjny jest odbywany, i powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu lub jego braku.
3.
Ocena stażu adaptacyjnego potwierdzana jest podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.
§  18.
Ocenę stażu adaptacyjnego kierownik jednostki, w której staż był odbywany, przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie trzech dni od jej ustalenia.
§  19.
1.
W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku niezaliczenia stażu adaptacyjnego, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony.
2.
Do przedłużonego stażu przepisy § 7-18 stosuje się odpowiednio.
§  20.
Organ prowadzący postępowanie zalicza, przedłuża albo nie zalicza stażu adaptacyjnego.
§  21.
Staż adaptacyjny odbywa się w języku polskim.

Test umiejętności

§  22.
1.
Test umiejętności jest przeprowadzany przez jednostkę sektora budownictwa wodnego, wskazaną w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
Testy umiejętności są przeprowadzane dwa razy do roku.
3.
Terminy testu umiejętności są ustalane przez organ prowadzący postępowanie najpóźniej do dnia 15 grudnia na rok następny i są podawane do publicznej wiadomości na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
§  23.
1.
Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie testu w okresie powyżej trzech miesięcy od najbliższej daty testu, o której mowa w § 22 ust. 3, odbywają test w tym terminie.
2.
Wnioskodawca może wystąpić o odbycie testu w terminie późniejszym, zgodnym z terminem, o którym mowa w § 22 ust. 3.
§  24.
1.
Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje odpowiednia jednostka, o której mowa w § 22 ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez jednostkę przeprowadzającą test w dziedzinie budownictwa wodnego, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności wydatków związanych z opracowaniem testu, powołaniem zespołu egzaminacyjnego, wynagrodzeniem członków zespołu egzaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych testu.
2.
Wnioskodawca nie później niż w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu umiejętności wpłaca kwotę opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę.
3.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód opłaty.
§  25.
1.
Test umiejętności opracowuje jednostka przeprowadzająca test.
2.
Test umiejętności jest przygotowywany dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po szczegółowej analizie kwalifikacji wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego.
3.
Z czynności testu sporządza się protokół, w którym odnotowuje się datę przeprowadzenia testu. Protokół podpisują osoby przeprowadzające test.
§  26.
1.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej z zachowaniem zasady anonimowości.
2.
Jeżeli ze względu na uwarunkowania zdrowotne wnioskodawcy nie jest możliwe przeprowadzenie testu umiejętności z zachowaniem anonimowości, test przeprowadza się w formie możliwej do wykonania przez wnioskodawcę, odnotowanej na arkuszu testu. Ocena takiego testu jest dokonywana niezwłocznie po jego zakończeniu.
§  27.
Test przeprowadza się w języku polskim.
§  28.
1.
Test składa się z nie więcej niż stu zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 10 % o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego powinno zawierać nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi.
2.
Co najmniej 90 % zagadnień lub pytań zawiera jedną odpowiedź poprawną. Więcej niż jedna możliwość odpowiedzi poprawnej lub brak odpowiedzi poprawnej może wystąpić w nie więcej niż 10 % zagadnień lub pytań.
§  29.
1.
Test umiejętności przeprowadza komisja, składająca się z co najmniej trzech osób, lecz nie więcej niż siedmiu, powoływanych przez kierownika jednostki, w której test jest przeprowadzany.
2.
Zagadnienia, pytania i możliwości odpowiedzi są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu ostemplowanych przez jednostkę, w której test jest przeprowadzany.
§  30.
1.
Ocena testu jest dokonywana, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego przeprowadzenia.
2.
Odpowiedzi lub rozwiązania zagadnień i pytań są punktowane.
3.
Oceny testu dokonuje jednostka przeprowadzająca test, uwzględniając w szczególności, że:
1)
za każdą prawidłową odpowiedź na zagadnienie lub pytanie, niemające charakteru opisowego, ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku, gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów za takie zagadnienie lub pytanie należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi;
2)
za każde prawidłowe rozwiązanie zagadnienia lub pytania, o charakterze opisowym, ustala się jednakową liczbę punktów;
3)
zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania.
4.
Kryteria oceny testu umiejętności, ustalone zgodnie z ust. 3, są dostępne dla wnioskodawcy w jednostce przeprowadzającej test oraz są umieszczane na arkuszu testu.
§  31.
Wynik testu umiejętności komisja przeprowadzająca test przekazuje wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 3, oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od ustalenia wyniku.
§  32.
1.
W przypadku negatywnego wyniku testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.
2.
Do powtórnego przystąpienia do testu przepisy § 22-31 stosuje się odpowiednio.

Przepis końcowy

§  33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).