Rozdział 4 - Przepis końcowy - Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.926

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)