Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.42.403

Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podjęcia lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych umiejętności, a także sposób ustalania ponoszenia kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

- w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

§  2.
1.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się w zakresie następujących działalności:
1)
produkcja rur stalowych;
2)
kucie, prasowanie i wytłaczanie metali;
3)
produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej;
4)
produkcja kotłów centralnego ogrzewania;
5)
produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa i dla budownictwa oraz produkcji do mechanicznego podawania.
2.
Przez produkcję, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć działania i czynności związane z procesami wytwarzania i przeprowadzania kontroli jakości materiałów, elementów i urządzeń oraz ich naprawami i modernizacją, wymagające odpowiedniego wykształcenia oraz specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
§  3.
1.
Jednostką upoważnioną do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do podjęcia lub wykonywania działalności, o których mowa w § 2 ust. 1, jest Urząd Dozoru Technicznego na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 42, poz. 404), zwany dalej "UDT".
2.
Czynności związane z uznawaniem kwalifikacji do podjęcia lub wykonywania działalności, o których mowa w § 2 ust. 1, są wykonywane przez inspektora UDT, upoważnionego przez Prezesa UDT.
§  4.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się pisemnym postanowieniem wydanym przez UDT w toku postępowania o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do podjęcia lub wykonywania działalności.

Staż adaptacyjny

§  5.
1.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 4, występuje do UDT z pisemnym wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1)
imię i nazwisko wnioskodawcy;
2)
wskazanie postanowienia, o którym mowa w § 4;
3)
określenie działalności;
4)
termin rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego;
5)
nazwę i adres przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywany staż adaptacyjny;
6)
czytelny podpis kierownika i pieczęć przedsiębiorstwa, w którym będzie odbywany staż adaptacyjny;
7)
podpis wnioskodawcy.
§  6.
1.
Staż adaptacyjny jest odbywany w przedsiębiorstwie wskazanym przez wnioskodawcę, które zapewnia odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz urządzenia techniczno-produkcyjne niezbędne do odbywania stażu adaptacyjnego.
2.
Warunki odbywania stażu adaptacyjnego sprawdza i zatwierdza inspektor UDT.
3.
Przedsiębiorstwo na okres odbywania stażu adaptacyjnego wyznacza osobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone przez UDT w zakresie wnioskowanej działalności, która będzie opiekunem stażu adaptacyjnego, zwaną dalej "opiekunem".
§  7.
1.
Program i przebieg stażu adaptacyjnego są ustalane przez inspektora UDT na podstawie:
1)
wniosku o uznanie kwalifikacji do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i nabyte przez wnioskodawcę doświadczenie zawodowe w państwie wnioskodawcy w zakresie wykonywania działalności określonych w rozporządzeniu;
2)
okresu odbywania stażu adaptacyjnego jako praktyki niezbędnej do nabycia umiejętności do podjęcia lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wnioskowanej działalności, w szczególności specyficznych wymagań związanych z działalnością, dobrą praktyką produkcyjną w zakresie podejmowanej działalności;
3)
różnic wynikających ze specyfiki i szczególnych wymagań dotyczących podjęcia lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;
4)
niezbędnej znajomości prawa polskiego koniecznej do podjęcia lub wykonywania działalności.
2.
Zatwierdzony przez UDT program i okres odbywania stażu adaptacyjnego w formie pisemnego postanowienia jest przekazywany wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwu, w którym odbywany będzie staż adaptacyjny, w terminie 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego stażu.
§  8.
W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca jest obowiązany do realizacji programu stażu adaptacyjnego, przestrzegania czasu jego trwania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne warunki pracy dotyczące wykonywanej formy działalności.
§  9.
Inspektor UDT sprawuje nadzór nad odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego przez:
1)
bieżącą kontrolę realizacji programu i warunków stażu adaptacyjnego;
2)
doraźną kontrolę wykonywania czynności praktycznych ustalonych programem stażu adaptacyjnego;
3)
gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.
§  10.
Ocena stażu adaptacyjnego jest dokonywana przez inspektora UDT, w formie pisemnej opinii, nie później niż w ostatnim dniu odbywania stażu adaptacyjnego, w obecności wnioskodawcy i opiekuna na podstawie:
1)
pisemnej opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego;
2)
sprawdzenia praktycznych umiejętności wnioskodawcy do wykonywania czynności niezbędnych do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności.
§  11.
1.
Koszt odbywania stażu adaptacyjnego, bez względu na formę działalności, w jakiej jest odbywany staż adaptacyjny, ustala się jako iloczyn: 15-krotności stawki za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i liczby miesięcy odbywanego stażu adaptacyjnego. Każdy rozpoczęty miesiąc stażu liczony jest jako pełny miesiąc przyjmowany do obliczenia kosztów.
2.
UDT obciąża wnioskodawcę okresowo kosztami odbywania stażu adaptacyjnego w terminach uzgodnionych z wnioskodawcą.
3.
Kopię dowodów dokonanych wpłat na rachunek bankowy UDT tytułem kosztów odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca przedstawia w dniu dokonywania oceny, o której mowa w § 10.
§  12.
1.
Na podstawie oceny stażu adaptacyjnego inspektor UDT sporządza protokół wraz z wnioskiem o zaliczenie albo niezaliczenie stażu przez wnioskodawcę, który jest przekazywany do UDT w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny i wystawienia wniosku o zaliczenie stażu adaptacyjnego.
2.
O wyniku stażu adaptacyjnego UDT informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny i ustalenia wyniku stażu adaptacyjnego, w formie pisemnego postanowienia.
3.
W przypadku oceny negatywnej odbytego stażu adaptacyjnego wnioskodawca może odbyć staż adaptacyjny w trybie określonym w § 5.

Test umiejętności

§  13.
1.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia o przeprowadzeniu testu umiejętności, o którym mowa w § 4, występuje do UDT z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie testu umiejętności.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy oraz określenie działalności.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza kopię dowodu dokonania wpłaty na rachunek bankowy UDT tytułem kosztów przeprowadzenia testu umiejętności.
§  14.
Koszt przeprowadzenia testu umiejętności, bez względu na formę działalności, ustala się jako 10-krotną stawkę za jedną godzinę pracy, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne.
§  15.
1.
Test umiejętności, bez względu na zakres podejmowanej lub wykonywanej działalności, składa się z egzaminu ustnego i praktycznego.
2.
Egzamin ustny polega na udzieleniu przez wnioskodawcę odpowiedzi na pytania wybrane losowo z obowiązującego w dniu przeprowadzenia egzaminu zbioru pytań opracowanych w UDT, dotyczących wiedzy teoretycznej oraz znajomości prawa polskiego w stopniu niezbędnym do podejmowania lub wykonywania działalności.
3.
Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznych wnioskodawcy oraz sporządzeniu zapisów wyników i protokołów kontroli, zgodnie z wymaganymi normami lub specyfikacjami technicznymi wyrobu lub procesu.
4.
Test umiejętności jest przeprowadzany w języku polskim.
§  16.
1.
Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych objętych testem umiejętności niezbędnych do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej ustala UDT odrębnie dla poszczególnych wnioskodawców i wnioskowanej działalności, uwzględniając:
1)
program kształcenia i nabyte przez wnioskodawcę doświadczenie zawodowe w państwie wnioskodawcy w podejmowanej lub wykonywanej działalności;
2)
wymagany zakres znajomości prawa polskiego do podjęcia lub wykonywania wnioskowanej działalności;
3)
różnice wynikające ze specyfiki i szczególnych wymagań dotyczących podjęcia lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
2.
O zakresie tematycznym, terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności UDT zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu umiejętności.
§  17.
1.
Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez UDT, składająca się z co najmniej dwóch inspektorów UDT, zwana dalej "komisją".
2.
Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje komisji dokument poświadczający tożsamość i zawiadomienie, o którym mowa w § 16 ust. 2.
3.
Czas przeznaczony na odbycie egzaminu ustnego testu umiejętności nie może być dłuższy niż 120 minut i ustala się go z uwzględnieniem liczby i trudności pytań egzaminacyjnych.
4.
Egzamin z części praktycznej testu umiejętności wynosi minimum 120 minut.
5.
Podstawą oceny testu umiejętności są oceny uzyskane z każdej części.
6.
Wymagane jest, aby wnioskodawca w części ustnej testu umiejętności udzielił poprawnej odpowiedzi na minimum 20 pytań dotyczących wiedzy teoretycznej oraz minimum 10 pytań sprawdzających znajomość prawa polskiego.
7.
Za pozytywny wynik testu umiejętności uznaje się wynik, zgodnie z którym wnioskodawca uzyskał z każdej jego części co najmniej 70 % ogólnej sumy punktów, a ocenę łączną N w wysokości co najmniej 80 %, obliczoną zgodnie z wzorem:

N = (0,25 x ntw + 0,25 x ntp) + 0,5 x np

w którym:

- ntw jest oceną egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej,

- ntp jest oceną egzaminu ustnego ze znajomości prawa polskiego,

- np jest oceną egzaminu praktycznego, jako sumy ocen częściowych podanych w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem współczynników wagowych zależnych od wnioskowanej działalności.

§  18.
1.
Po zakończeniu testu umiejętności, na podstawie wyniku testu umiejętności uzyskanego przez wnioskodawcę, komisja sporządza protokół wraz z wnioskiem o zaliczenie albo niezaliczenie przez wnioskodawcę testu umiejętności. Protokół podpisują członkowie komisji.
2.
Protokół wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany do UDT w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
3.
O zaliczeniu albo niezaliczeniu testu umiejętności UDT informuje w formie pisemnej wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
§  19.
1.
Jeżeli wnioskodawca nie przystąpił do testu umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych, UDT wyznacza kolejny termin przeprowadzenia testu umiejętności, bez ponoszenia przez wnioskodawcę kosztów jego przeprowadzenia. Przepis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym kolejnym terminie bez uzasadnionej przyczyny jest równoważne z odstąpieniem od testu umiejętności. Wnioskodawca może przystąpić ponownie do testu umiejętności w trybie określonym w § 13.
3.
Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może przystąpić ponownie do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym przeprowadzono pierwszy test, w trybie określonym w § 13.

Przepis końcowy

§  20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka (Dz. U. Nr 75, poz. 704).

ZAŁĄCZNIK

PRZEDMIOTY OCENY I PROCENTOWE WSPÓŁCZYNNIKI WAGOWE OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO TESTU UMIEJĘTNOŚCI

Lp.Przedmiot ocenyProcentowe współczynniki wagowe egzaminu praktycznego testu umiejętności
produkcja rur stalowychkucie, prasowanie i wytłaczanie metaliprodukcja konstrukcji metalowychprodukcja kotłów centralnego ogrzewaniaprodukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
1Opracowanie projektu procedury lub instrukcji związanych z zakresem podejmowanej lub wykonywanej działalności1515201520
2Wiedza w podejmowanej lub wykonywanej działalności dotycząca materiałów, elementów i urządzeń lub wyposażenia pomiarowo-badawczego, łącznie z jego funkcjonowaniem w przypadku czynności związanych z kontrolą jakości1010102510
3Stosowanie specyficznych w podejmowanej lub wykonywanej działalności technik, technologii lub metod kontroli, włączając wybór technik/technologii i ustalenie metod oraz warunków kontroli, łącznie ze stosowaniem odpowiednich przepisów, norm i specyfikacji2020202520
4Określanie charakterystycznych parametrów technik, technologii lub metod kontroli, sporządzenie zapisów wyników i protokółu kontroli5555503550
Całkowita ocena100 %