Statystyka sprzedaży i licytacji nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.15.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1939 r.
o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości.

Na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 464) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 436) zarządza się co następuje:
Strony, sporządzające akty sprzedaży nieruchomości, oraz poprzedni właściciel i nabywca nieruchomości w drodze licytacji obowiązani są zeznać wobec:
1)
notariusza;
2)
władzy, orzekającej przeniesienie prawa własności na podstawie art. 61 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1);
3)
zarządu instytucji kredytowej, posiadającej uprawnienia ustawowe do przeprowadzania licytacji nieruchomości bez udziału notariusza lub komornika;
4)
sądu;
5)
komornika -

dane, wyszczególnione w załączonej do rozporządzenia niniejszego karcie statystycznej sprzedaży (licytacji) nieruchomości (karcie statystycznej).

Kartę statystyczną, na podstawie zeznań stron i treści sporządzonych aktów (licytacji), wypełnia:
1)
notariusz:
a)
w przypadku sprzedaży nieruchomości- bezpośrednio po sporządzeniu aktu,
b)
w przypadku licytacji nieruchomości, przeprowadzonej przy jego udziale - bezpośrednio po przeprowadzeniu licytacji;
2)
władza, orzekająca przeniesienie prawa własności na podstawie art. 61 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej- bezpośrednio po wydaniu orzeczenia;
3)
zarząd instytucji kredytowej (§ 1 pkt 3), w przypadku licytacji nieruchomości, przeprowadzanej przez ten zarząd bez udziału notariusza lub komornika - bezpośrednio po przeprowadzeniu licytacji;
4)
komornik, w przypadku licytacji nieruchomości, przeprowadzanej przy jego udziale- bezpośrednio po udzieleniu przez sąd przybicia.
(1)
Komornik przesyła kartę statystyczną, wypełnioną w myśl § 2 pkt 4) wraz z aktami licytacyjnymi do sądu, który udziela przysądzenia własności.
(2)
Jeżeli sąd nie wyda postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy i przeprowadzona zostanie ponowna licytacja, komornik wypełnia nową kartę statystyczną.
(1)
Sąd, bezpośrednio po udzieleniu przysądzenia własności na rzecz nabywcy, uzupełnia kartę statystyczną datą przysądzenia i bezzwłocznie zwraca ją komornikowi.
(2)
Jeżeli przeprowadzona zostanie nadlicytacja i zmieni się osoba nabywcy, sąd dokonywa odpowiednich poprawek, dotyczących osoby nabywcy, na karcie statystycznej, wypełnionej przez komornika w myśl § 2 pkt 4).
Władze i osoby wymienione w § 2 przesyłają karty statystyczne należycie wypełnione, bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 1 sierpnia za pierwsze półrocze i do dnia 1 lutego za drugie półrocze ubiegłego roku.
Główny Urząd Statystyczny może zwracać się bezpośrednio do władz i osób wymienionych w § 2 i 4 w sprawach nadsyłania kart statystycznych oraz uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania zapisów.
Karty statystyczne dostarcza władzom i osobom wymienionym w § 2 i 4 Główny Urząd Statystyczny.
(1)
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr 113, poz. 956) i z dnia 6 marca 1934 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie statystyki zmian własności i obciążeń hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 182).
(2)
Druki kart zmian własności nieruchomości wzór I, ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 113, poz. 956), odpowiednio będą używane przez władze i osoby wymienione w § 2, aż do całkowitego wyczerpania zapasu.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi -w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

KARTA STATYSTYCZNA SPRZEDAŻY (LICYTACJI) NIERUCHOMOŚCI