Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 13 lipca 1920 r.
w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 1 i 11 ustawy z dnia 9 go lipca 1920 roku o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dziennik Ustaw R. P. № 56 poz. 348) utrzymuje się w mocy rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 12 go kwietnia 1920 roku (Dziennik Ustaw R. P. № 33, poz. 195), a ponadto w celu wyznaczenia kontyngentu zgodnie z postanowieniami" art. 1 zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Wytwórcy rolni, posiadający gospodarstwa o obszarze ogólnym do 100 morgów włącznie, winni dostarczyć powołanym do sporządzenia spisu organom dodatkowych danych, dotyczących obszaru zasiewów w roku bieżącym-grochu, fasoli, bobu, peluszki, soczewicy, wyki, rzepaku ozimego i jarego, łubinu i seradeli w terminie przez te organa wyznaczonym.

Art.  2.

Wytwórcy rolni, posiadający gospodarstwa o obszarze ogólnym powyżej 100 morgów są obowiązani dostarczyć staroście w terminie przez tegoż wskazanym, dodatkowych danych, dotyczących liczby osób, aprowidujących się bezpośrednio z gospodarstwa i stale przy niem zamieszkujących, a więc: domowników oraz służby osobistej, oficjalistów, ordynariuszy, wraz z członkami ich rodzin. Dane powyższe winny być potwierdzone przez Urząd Gminny.

Art.  3.

W razie niedostarczenia powyższych danych w terminach, przez władze wskazanych, jako też podania informacji niedostatecznych lub fałszywych - winni podlegają karom, przewidzianym w art. 6-ym ustawy aprowizacyjnej na rok gospodarczy 1920/21.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.