Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.33.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 12 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie statystyki produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 9-go ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919-1920 (Dz. Ust. R. P. № 89, poz. 485) zarządza się w celu zgromadzenia danych, niezbędnych dla należytej organizacji akcji aprowizacyjnej, co następuje:
Art.  1.

Producenci rolni obowiązani są do podania ścisłych danych, dotyczących osób, aprowidujących się bezpośrednio z gospodarstwa, inwentarza żywego i obszaru zasiewu poszczególnych ziemiopłodów w roku gospodarczym 1919/20-tym: większa własność - wypełniając przesłane im kwestjonarjusze (wzór A); mniejsza własność - udzielając ustnych wyjaśnień organom, powołanym do sporządzenia spisu (wzór B).'

Art.  2.

W razie niedostarczenia żądanych danych we wskazanych przez władzą terminach, jako też podania informacji niedostatecznych lub fałszywych - winni podlegają karom, przewidzianym w § 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 1920 r.

Wzór A. (większa własność)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór B (mniejsza własność).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................