Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1921 r.
w przedmiocie statystyki cen artykułów pierwszej potrzeby.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. Ust. R. P. № 85 poz. 464) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Magistraty miast, liczących powyżej 25.000 mieszkańców, oraz tych miast mniejszych, które oznaczy Główny Urząd Statystyczny, są obowiązane do zbierania wiadomości o cenach artykułów pierwszej potrzeby, stosownie do niniejszego rozporządzenia i do wydanych celem jego wykonania zarządzeń Głównego Urzędu Statystycznego. Wykaz podlegających statystyce artykułów pierwszej potrzeby ustalać będzie perjodycznie Główny Urząd Statystyczny.
§  2. Miesięczne wykazy cen, sporządzone według wzoru i instrukcji wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny, magistraty miast przesyłają najpóźniej dnia siódmego następnego miesiąca do Głównego Urzędu Statystycznego.
§  3. Magistraty miast prowadzą u siebie według wzoru przepisanego przez Główny Urząd Statystyczny księgi notowań, do których wpisują dane przesyłane do Głównego Urzędu Statystycznego.
§  4. Dla wyrażenia opinji o cenach, notowanych przez funkcjonarjuszów miejskich, zarządy miast powołują komisje rzeczoznawców złożone z 6-ciu osób, reprezentujących: kooperatywy, związki zawodowe robotnicze, przemysł, handel, rolnictwo i zarząd miasta.

Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel zarządu miasta. Członków komisji powołuje magistrat. O składzie komisji magistrat zawiadamia Główny Urząd Statystyczny.

Protokuły z posiedzeń komisji przesyła magistrat wraz z wykazami cen do Głównego Urzędu Statystycznego.

§  5. Wszystkie osoby, które ze względu na swój zawód mogą udzielić informacji o cenach, obowiązane są do udzielania tych informacji na żądanie wyznaczonych przez magistrat do notowania cen funkcjonarjuszów.
§  6. W razie odmowy udzielania informacji, względnie podawania danych świadomie nieprawdziwych osoby, wymienione w § 5, podlegają karze do wysokości przewidzianej w art. 5 ustawy o organizacji statystyki administracyjnej z dnia 21 października 1919 r. Kary te wymierza władza polityczna pierwszej instancji. Od orzeczenia tych organów służy odwołanie według obowiązujących przepisów; w szczególności w b. dzielnicy pruskiej mają odpowiednie zastosowanie przepisy pruskiej ustawy o wydawaniu policyjnych rozporządzeń karnych w sprawach o wykroczenia z dnia 23 kwietnia 1883 r. (Zb. Ust. str. 65) z wyjątkiem przepisu, zawartego w ustępie 3 par. 1 tej ustawy.
§  7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Głównego Urzędu Statystycznego.
§  8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Pierwsze sprawozdanie winno być przesłane za miesiąc luty najpóźniej dnia siódmego marca 1921 roku.