Stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.41.395

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Określa się następujące stanowiska pracowników Służb Parków Krajobrazowych:
1)
dyrektor zespołu parków krajobrazowych;
2)
dyrektor parku krajobrazowego;
3)
zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych;
4)
zastępca dyrektora parku krajobrazowego;
5)
główny księgowy zespołu parków krajobrazowych;
6)
główny księgowy parku krajobrazowego;
7)
kustosz;
8)
kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego;
9)
kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody;
10)
kierownik zespołu do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
11)
kierownik zespołu do spraw ochrony środowiska;
12)
kierownik zespołu do spraw edukacji;
13)
kierownik zespołu do spraw turystyki i rekreacji;
14)
główny specjalista do spraw ochrony przyrody;
15)
główny specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
16)
główny specjalista do spraw ochrony środowiska;
17)
główny specjalista do spraw edukacji;
18)
główny specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
19)
starszy specjalista do spraw ochrony przyrody;
20)
starszy specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
21)
starszy specjalista do spraw ochrony środowiska;
22)
starszy specjalista do spraw edukacji;
23)
starszy specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
24)
specjalista do spraw ochrony przyrody;
25)
specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
26)
specjalista do spraw ochrony środowiska;
27)
specjalista do spraw edukacji;
28)
specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
29)
starszy strażnik;
30)
strażnik.
Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.
Pracownik Służby Parku Krajobrazowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1107), zachowane w mocy na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH W SŁUŻBACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Lp.StanowiskoWymagania kwalifikacyjne
wykształceniestaż pracy
1234
1dyrektor zespołu parków krajobrazowychwyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja7 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
2zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowychwyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja6 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
3dyrektor parku krajobrazowegowyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja5 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
4zastępca dyrektora parku krajobrazowegowyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja4 lata pracy w ochronie przyrody, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
5główny księgowy zespołu parków krajobrazowych, główny księgowy parku krajobrazowegowedług odrębnych przepisów
6kustoszwedług odrębnych przepisów
7kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnegowyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja4 lata pracy
8kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu,

wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja3 lata pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
9główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu,

wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja3 lata pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
10starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu,

wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja2 lata pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
11specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu,

wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja1 rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska
12starszy strażnikśrednie2 lata pracy
13strażnikśrednie1 rok pracy