Stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.98

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
Określa się następujące stanowiska pracowników Służb Parków Krajobrazowych:
1)
dyrektor zespołu parków krajobrazowych;
2)
zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych;
3)
dyrektor parku krajobrazowego;
4)
zastępca dyrektora parku krajobrazowego;
5)
główny księgowy zespołu parków krajobrazowych;
6)
główny księgowy parku krajobrazowego;
7)
kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego;
8)
kierownik oddziału;
9)
kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody;
10)
kierownik zespołu do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
11)
kierownik zespołu do spraw ochrony środowiska;
12)
kierownik zespołu do spraw edukacji;
13)
kierownik zespołu do spraw turystyki i rekreacji;
14)
główny specjalista do spraw ochrony przyrody;
15)
główny specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
16)
główny specjalista do spraw ochrony środowiska;
17)
główny specjalista do spraw edukacji;
18)
główny specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
19)
starszy specjalista do spraw ochrony przyrody;
20)
starszy specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
21)
starszy specjalista do spraw ochrony środowiska;
22)
starszy specjalista do spraw edukacji;
23)
starszy specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
24)
specjalista do spraw ochrony przyrody;
25)
specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
26)
specjalista do spraw ochrony środowiska;
27)
specjalista do spraw edukacji;
28)
specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
29)
referent do spraw ochrony przyrody;
30)
referent do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
31)
referent do spraw ochrony środowiska;
32)
referent do spraw edukacji;
33)
referent do spraw turystyki i rekreacji;
34)
starszy strażnik;
35)
strażnik.
Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.
Pracownik Służby Parku Krajobrazowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, pozostaje nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Pracownik Służby Parku Krajobrazowego zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku kustosza pozostaje nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku kierownika oddziału.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych (Dz. U. poz. 395).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH W SŁUŻBACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Lp.StanowiskoWymagania kwalifikacyjne - staż pracyWymagania kwalifikacyjne - wykształcenie
1dyrektor zespołu parków krajobrazowych7 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowewykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

2zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych6 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowewykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

3dyrektor parku krajobrazowego5 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowewykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

4zastępca dyrektora parku krajobrazowego4 lata pracy w ochronie przyrody, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowewykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

5- główny księgowy zespołu parków krajobrazowych

- główny księgowy parku krajobrazowego

według odrębnych przepisówwedług odrębnych przepisów
6kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego4 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowewykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

7kierownik oddziału4 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowewykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

8kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

3 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe- w odniesieniu do stanowisk do spraw ochrony przyrody - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki leśne, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia, nauki biologiczne,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw ochrony środowiska - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, zootechnika i rybactwo, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz wszystkie dyscypliny naukowe z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw edukacji - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw turystyki i rekreacji - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

9główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

3 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
10starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

2 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
11specjalista do spraw:

- ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu,

wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

1 rok pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
12referent do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

-
13starszy strażnik2 lata pracyśrednie, średnie branżowe
14strażnik-średnie, średnie branżowe
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).