§ 9. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu... - Dz.U.2021.2288 t.j. - OpenLEX

§ 9. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
§  9. 
1. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
Urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody lub w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrodę jubileuszową.
4. 
Urzędnik i inny pracownik sądów i prokuratury są obowiązani udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w ich aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
5. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez urzędnika lub innego pracownika sądów i prokuratury prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez urzędnika albo innego pracownika sądów i prokuratury prawa do nagrody jubileuszowej.
6. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury nabyli prawo do nagrody, będąc zatrudnionymi w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.
7. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, oblicza się zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na emeryturę urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury, którym do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
9. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną, najwyższą nagrodę.
10. 
Urzędnikowi lub innemu pracownikowi sądów i prokuratury, którzy w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, legitymują się okresem dłuższym niż uprawniający do nagrody danego stopnia, a którym w okresie 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
11. 
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury w dniu, w którym udokumentowali swoje prawo do nagrody, byli uprawnieni do nagrody wyższego stopnia, oraz w przypadku, gdy urzędnik lub inny pracownik sądów i prokuratury nabędą to prawo w terminie 12 miesięcy od tego dnia.
12. 
Urzędnikowi i innemu pracownikowi zatrudnionym w sądzie albo prokuraturze w dniu 30 marca 1999 r. przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabyli prawo w sądzie albo prokuraturze przed tym dniem.