§ 1. - Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.116.1100

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2003 r.
§  1.
1.
Ustala się standardy obciążenia pracą kuratorów zawodowych dla dorosłych i kuratorów zawodowych rodzinnych.
2.
Standardy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.