Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.116.1100

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się standardy obciążenia pracą kuratorów zawodowych dla dorosłych i kuratorów zawodowych rodzinnych.
2.
Standardy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Standardy obciążenia pracą kuratorów zawodowych nie obejmują przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz obecności przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STANDARDY OBCIĄŻENIA PRACĄ KURATORÓW ZAWODOWYCH

I.

 Obciążenie pracą kuratora zawodowego dla dorosłych

Lp.Rodzaje sprawLiczba spraw
1Dozory własneod 20 do 35
2Dozory powierzoneod 30 do 60
3Inne sprawydo 50
4Łączniedo 120, w tym 50 własnych

II.

 Obciążenie pracą rodzinnego kuratora zawodowego

Lp.Rodzaje sprawLiczba spraw
1Nadzory własneod 15 do 25
2Nadzory powierzoneod 20 do 40
3Inne sprawydo 50
4Łączniedo 100, w tym do 50 własnych