§ 9. - Sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do... - Dz.U.2012.349 - OpenLEX

§ 9. - Sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.349

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2012 r.
§  9. 
1. 
Hurtownia farmaceutyczna, szpital oraz apteka prowadzą ewidencję sprowadzanych z zagranicy produktów leczniczych.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona przez hurtownię farmaceutyczną, obejmuje następujące dane:
1)
nazwę produktu leczniczego;
2)
nazwę powszechnie stosowaną, jeżeli taka występuje;
3)
postać farmaceutyczną;
4)
dawkę;
5)
nazwę i kraj wytwórcy;
6)
kraj, z którego jest sprowadzany produkt leczniczy;
7)
ilość produktu leczniczego;
8)
numer serii;
9)
numer potwierdzenia nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia umieszczony w części B zapotrzebowania;
10)
cenę zakupu;
11)
cenę sprzedaży;
12)
datę sprowadzenia produktu leczniczego;
13)
nazwę i adres apteki ogólnodostępnej, adres apteki szpitalnej, apteki zakładowej albo działu farmacji szpitalnej, przekazujących zapotrzebowanie;
14)
datę wpływu zapotrzebowania.
3. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona przez szpital, oprócz imienia i nazwiska lekarza wystawiającego zapotrzebowanie, obejmuje dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, 7-9, 12 i 14.
4. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona przez aptekę, oprócz wskazania imienia i nazwiska lekarza wystawiającego zapotrzebowanie, a w przypadku gdy wystawiającym zapotrzebowanie jest szpital - jego nazwy i adresu, obejmuje dane, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1-10, 12 i 14 - w odniesieniu do apteki ogólnodostępnej;
2)
pkt 1-10 i 12 - w odniesieniu do apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej.