§ 3. - Sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do... - Dz.U.2012.349 - OpenLEX

§ 3. - Sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.349

Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 2012 r.
§  3. 
1. 
Szpital albo lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem, który wystawia zapotrzebowanie, zwany dalej "wystawiającym zapotrzebowanie", dołącza do zapotrzebowania informację dotyczącą choroby pacjenta.
2. 
Wystawiający zapotrzebowanie odnotowuje wystawienie zapotrzebowania w dokumentacji medycznej pacjenta, podając nazwę, postać farmaceutyczną, dawkę i sposób dawkowania produktu leczniczego, okres kuracji z zastosowaniem tego produktu oraz uzasadnienie zapotrzebowania.
3. 
Zapotrzebowanie wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie w szpitalu podpisuje również kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub osoba przez niego upoważniona.
4. 
Do zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 2, należy dołączyć uzasadnienie:
1)
dotyczące wnioskowanej ilości produktu leczniczego;
2)
zastosowania produktu leczniczego, którego dotyczy zapotrzebowanie.
5. 
Do zapotrzebowania, o którym mowa w § 2 ust. 3, należy dołączyć listę zawierającą dane pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie, obejmujące: imię i nazwisko, wiek, adres miejsca zamieszkania i numer PESEL oraz ilość produktu leczniczego przeznaczonego dla danego pacjenta. Przepis § 2 ust. 4 stosuje się odpowiednio.