Sprostowanie błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.49.460

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1932 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 czerwca 1932 r.
o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Na podstawie art. 6 pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu ustawy z 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuję następujący błąd w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 448); artykuły 641 i 65, zamiast podanego w załączniku, winny mieć brzmienie następujące:
Art. 641.

W wypadku orzeczenia kary łącznej na podstawie kilku wyroków, wymierzone w tych wyrokach opłaty sądowe ulegają zsumowaniu.

Art. 65.

§ 1. Za instancję apelacyjną pobierana będzie opłata podwójna w stosunku do pobieranej za pierwszą instancję, jeżeli wymiar kary pozostawiono bez zmiany.

§ 2. W razie złagodzenia wymiaru kary, instancje apelacyjne określać będą wysokość opłaty za obie instancje według wyrzeczonej przez nie kary, przyczem opłata za drugą instancję wynosić będzie połowę opłaty za pierwszą.

§ 3. Opłaty w Sądzie Najwyższym pobierane będą w takiej samej wysokości, jak w wyrokach sądowych drugiej instancji w myśl §§ 1 i 2.